top of page

Avdrag för gröna investeringar på remiss till Lagrådet

Regeringen skickar ett förslag på remiss till Lagrådet om att införa ett grönt avdrag för privatpersoner som installerar grön teknik som till exempel solceller. Stödet föreslås fungera på liknande sätt som rot- och rutavdraget så att köparen kan ta del av skattelättnaden direkt. Förslaget är en del av en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Det lämnas till Lagrådet för att kunna vara en del av budgeten för 2021.


I lagrådsremissen föreslås att det införs en skattereduktion för arbets- och materialkostnader vid installation av grön teknik, som till exempel solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon. Skattereduktionen utformas med en fakturamodell som liknar den som finns för rut- och rotavdrag så att köparna kan ta del av skattelättnaden redan vid köpet. Därmed är den enskilde inte längre beroende av hur mycket medel som finns anslagna för ett visst år för att få en subvention.

 

Takintegreraade solceller Gotland
7 kW Takintegrerade solceller från Sunstyle

Skattereduktionen föreslås vara 15 procent för solceller och 50 procent för lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon. Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per person och beskattningsår. Skattereduktionen omfattar endast privatpersoner och föreslås ersätta de nuvarande stöden till privatpersoner för installation av solceller, lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon. Lagrådsremissen beslutas för att kunna vara en del av budgetpropositionen 2021. Den nya skattereduktionen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas på installationer som utförs och betalas efter den 31 december 2020.

Källa: Regeringen.se


Commentaires


bottom of page