top of page

Bidrag solceller på Gotland 2019

Förnybar energi är en het fråga både internationellt och inom Sveriges gränser. Att söka bidrag för solceller på Gotland har blivit vanligare och Länsstyrelsen handlägger stora antal ansökningar. Snabbare utveckling av förnybar energi möjliggör en minskning av fossila motsvarigheter. De olika förnybara energikällor man brukar tala om är solenergi, vattenkraft, vindkraft samt bioenergi. I ett flertal studier har man kommit fram till att delar av Sveriges geografiska yta lämpar sig väl för solceller. Inom EU finns ett långtgående arbete för att främja användningen av solceller. Målsättningen är att förnybar energi år 2020 skall generera 20 procent av energikonsumtionen i EU. För Sverige som enskild nation innebär det en ökning av andelen förnybar energi från nuvarande 39 procent till 49 procent. Som ett led i arbetet med energiomställningen erbjuds bidrag vid installation av solceller. Någonting som fått stor uppmärksamhet och som regelbundet handläggs av Sveriges kommuner i allmänhet.


Bidrag solceller på Gotland
Bidrag solceller på Gotland

Bidrag för solceller -såväl för privatpersoner som företag


Den som planerar att sätta upp solceller på Gotland kan ansöka om olika bidrag för att minimera de initiala kostnader som kan utgöra ett hinder. Bidrag för solceller kan ges till såväl företag som till privatpersoner och till offentliga organisationer. Dock ser beräkningen av bidragens omfattning och art olika ut beroende på vem som ansöker.

Privatpersoner på Gotland kan huvudsakligen ansöka om två sorters bidrag för solcellsinstallation. Man kan dock inte åtnjuta fördelarna av båda dessa utan får välja en väg att gå. ROT-avdraget innebär i praktiken ett skatteavdrag om 30 procent av arbetskostnaden. Därtill kommer investering i material. Då materialkostnaden utgör en stor del av hushållets initiala investering, kan det vara fördelaktigt att även studera solcellsstöd som alternativ till det tidigare. Detta investeringsstöd avser 2019 20 procent av den totala anläggningen, installationskostnaden inkluderad. Även företag kan ansöka om solcellsstöd.

Värt att tänka på är att man i vissa fall även kan omfatta delar av förarbetet i detta stöd. Exempel på kostnader som kan uppkomma utöver anläggning samt installation är förberedelser och expertutlåtanden. Är projektet avhängigt bidrag för solceller, gör man rätt i att grundligt reda ut huruvida tänkta investeringskostnader täcks av detta.


Handläggning av bidrag för solceller


För att ansöka om bidrag för solceller på Gotland får man vända sig till Länstyrelsen. Beroende på var i landet man befinner sig kan handläggningstiden variera. Ansökningarna som rör Solcellsinstallation på Gotland hanteras av Stockholms Länsstyrelse. Det har sedan introduktionen av dessa stödbidrag varit ett tydligt intresse och viss kötid är att räkna med. Ytterst ansvarig för stödet är Energimyndigheten. Det är denna instans som hanterar fördelningen av resurser till Länsstyrelserna och även de som följer upp ärendet.

I nuvarande form anger Länsstyrelsens beslut att sista datum för färdigställande av installationen i syfte att kunna erhålla bidrag för solceller, är 31/12 2020. Definitionen av att installationen av solcellsanläggningen är färdig skall tolkas som tidpunkten när de ansluts till elnätet.


Garage uppfart med Solceller
Garageuppfart med Solceller


Investeringsstöd avser 20 procent av den totala anläggningen, installationskostnaden inkluderad.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page