top of page

När behöver jag söka bygglov för Solceller på Gotland?


Solpaneler kan vara bygglovspliktiga eller bygglovsbefriade,

beroende på hur de placeras och var de ska sättas upp.


• I Visby innerstad är solpaneler alltid bygglovspliktiga.

• Solpanelerna är bygglovspliktiga om de

- integreras i byggnaden eller ej följer byggnadens form.

- ska sättas upp på byggnader inom detaljplan i ett område

med höga kulturvärden eller inom försvarsmaktens

områden.


Se kartan med områden inom detaljplan.

https://www.gotland.se/plankartor


Utanför detaljplan är det inte bygglovspliktigt att montera

solpaneler på byggnader, trots att byggnaderna ligger inom

försvarsmaktens område eller inom kulturhistoriska

värdefulla miljöer. Varsamhetskraven gäller dock alltid (8

kap 2§ Plan- och bygglagen).


Se kartan med områden undantagna från bygglovsbefrielse.

https://gotland.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ddf355401eef4c83825bbe33b3f26683
bottom of page