top of page

Solceller på Gotland


Solceller på Gotland
Solceller på Gotland

För att erhålla så bra effekt som möjligt av solceller är det viktigt att de installeras på en plats med rätt förutsättningar. Väderstreck och lutning har stor inverkan på slutresultatet. Rätt kompetens är därför avgörande vid projektering och planering av solceller på Gotland såväl som i övriga landet. I kombination med de kraftigt sjunkande priserna på solceller, samt Gotlands oöverträffade förutsättningar för solenergi, finns stora möjligheter att ersätta mycket av den fossila energin. Den som vill installera en solenergianläggning kan i dagsläget söka bidrag via Länsstyrelsen. Bidragen kan i vissa fall uppgå till 30 procent av den totala kostnaden, projektering inräknat!


Solceller på Gotland
Solceller på Gotland

Mikroproducent av solenergi på Gotland


Tanken om Gotland som ett pilotprojekt gällande solenergi och vindkraft är omtalad. Regeringen har redan 2017 genom Energimyndigheten initierat en förstudie om att göra Gotland självförsörjande på energi till år 2040. För att detta skall lyckas krävs dock snabb teknisk utveckling.


Orsaken är att överskottsenergi behöver slussas vidare för att inte energisystemet skall överbelastas. Utan kraftöverföring av bättre dimension till fastlandet, finns påtagliga risker med allt för stora anläggningar på Gotland. Åtskilliga planer finns nu på hur man skall kunna använda överskottsenergi till lagring genom synergieffekter med andra energilösningar.

Den som önskar producera sin egen el via solceller på Gotland möter dock inget motstånd!


Att bli mikroproducent innebär att man har en solcellsanläggning vilken genererar något mindre energi än vad man konsumerar under ett år. Behovet av ytterligare energi köps in som vanligt genom elhandelsföretag. På så vis överbelastas inte det gemensamma nätet med mer energi än det klarar av.


Någonting man bör reflektera över är hur energikonsumtionen kan förändras över tid. Genom att göra energibesparingar som isolering eller byte av fönster, kan man snabbt minska energikonsumtionen. Den som genererar mer energi än vad hushållet konsumerar anses vara kommersiell aktör. För att bedriva verksamhet inom solceller på Gotland behöver man ställa sig i elproducentkön.

Billig elproduktion med solceller


I tider av höga elpriser kan förnybar energi som solceller bli mycket lönsam för privatpersoner och företag. Sverige har generellt sett låga elpriser men till följd av de sänkta priserna på solceller, i kombination med bidrag, kan man förhållandevis snabbt räkna hem den investering som initialt krävs för att installera solceller på Gotland. Innan arbetet med att installera solceller påbörjas skall en föranmälan lämnas till GEAB. Utredningen av huruvida befintliga anslutningar är tillräckliga, och ifall rätt förutsättningar finns, sker genom individuell granskning. I de fall anslutningar behöver ersättas med nyare dito lämnas offert på arbetet.

Intresset för att som mikroproducent stå för en majoritet av den energi som konsumeras har ökat drastiskt. Så även ansökningarna om bidrag för installation av solceller på Gotland. Därför kan man behöva räkna med viss tid för handläggning av ärendet gällande solcellsstöd.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page