top of page

Bygglov för solceller på Gotland

När man installerar solceller på- eller i anslutning till en fastighet behöver man förhålla sig till det regelverk som finns tillgängligt. Intresset för solceller på Gotland är signifikant och antalet fastigheter som utrustats med solpaneler är stort. Därav har ärenden gällande bygglov för solceller avhandlats flitigt.


Oavsett var i landet man befinner sig, och vilka förändringar man än önskar göra på en fastighet, kan det krävas bygglov innan man skrider till verket. Detta gäller i synnerhet fastigheter inom detaljplanerat område. Det finns några tydliga punkter som i detalj tas upp i lagtext (Plan- och bygglag 2010:900). Som grundregel kan sägas att bygglov krävs i alla fall där man väsentligt ändrar en byggnads utseende. Det gäller såväl färg som taktäckningsmaterial, fasadbeklädnad eller andra förändringar som väsentligt påverkar fastighetens karaktär.


Fastigheter som ligger utanför detaljplanerat område kan i mångt och mycket åtnjuta större frihet vad gäller ändringar av en fastighets karaktär. Dock finns stora möjligheter även för en- och tvåbostadshus att installera solceller på tak eller fasad. Bakgrunden till detta är de undantag som gäller för sådana hus. Undantagsreglerna är i regel tillämpliga för hushåll som önskar vara mikroproducenter i någon omfattning. Samtidigt finns några rekvisit som inte får överträdas. Dessa går att ta del av via Miljö- och byggnämnden.


Bygglovsbefriad installation av solceller på Gotland
Bygglovsbefriad installation av solceller på Gotland

Bygglovsbefriad installation av solceller på Gotland


Det är inte ovanligt att solceller på Gotland är bygglovsbefriade. Ett avsteg från detta, som inte minst blir påtagligt på Gotland, är att man alltid behöver söka bygglov för att förändra byggnader i ett område med högt kulturvärde. Samma regler gäller inom totalförsvarets riksintresseområden. Detta innebär t.ex att alla installationer av solceller i Visby innerstad kräver bygglov. I augusti 2018 implementerades en ökad bygglovsfrihet för installation av solceller. Syftet med den lagrådsremiss som föregick beslutet var att understödja omställningen till förnybar energi. Vidare innebar detta en stor avlastning för byggnadsnämnden i takt med eskalerande önskemål om att installera solceller på Gotland.

Denna omställning är också i linje med de beslut som tagits för medlemsländerna i EU om framtida grön energi. Bygglovsfriheten innebär att man inte behöver ansöka om bygglov för att montera solceller på en fastighet. Kravet är dock att dessa skall följa fastighetens form. Det är med andra ord inte självklart att man kan ställa panelerna vinklat ut från ytterväggen i syfte att få bättre exponering. Det är värt att förtydliga att bygglovsfriheten inte påverkar de krav som gäller för höga kulturvärden samt totalförsvarets riksintresseområden.

Att redan tidigt säkerställa vad som gäller i fråga om bygglov vid installation av solceller på Gotland, underlättar såväl ev. Planering som minimerar onödig kostnadsbörda.Коментарі


bottom of page